Lagestraat 17, 4751 RX, OUD GASTEL info@tulpcampers.nl 06-301 78 053

Huurvoorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid. 

Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borgsom. 

Artikel 3 Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 4 Aflevering en terugbezorging. 

Artikel 5 Gebruik van de gehuurde camper. 

Artikel 6 Onderhoud, reparatie, overige kosten. 

Artikel 7 Schade aan de gehuurde camper. 

Artikel 8 WA-verzekering. 

Artikel 9 Cascodekking. 

Artikel 10 Schade van de huurder. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de huurder. 

 

ARTIKEL 1  TOEPASSELIJKHEID.

 1. a) Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. b) Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 3. c) In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 4. d) Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

ARTIKEL 2  OFFERTE, HUURPRIJS, KOSTEN, BORGSOM.

 1. a) Een offerte door Verhuurder is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
 2. b) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).
 3. c) De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde auto. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 4. d) Indien bij inspectie niets is gebleken van boetes, enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht Verhuurder zich binnen 4 weken na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

 

ARTIKEL 3  TOTSTANDKOMING, DUUR EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. a) Tot uitvoering van een opdracht is Verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door Verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Verhuurder heeft voldaan.
 2. b) de huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de ter post bezorging geldt als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

– tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;

– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;

– tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom;

– vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.

Het is dus verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto zal nimmer tot restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

 1. c) Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan Verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Verhuurder is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 2. d) Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €75, onverminderd de eventuele door Verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 3. e) Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
 • Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 • Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
 • Bij vestiging in het buitenland van de huurder.
 • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
 • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

ARTIKEL 4  AFLEVERING EN TERUGBEZORGING.

 1. a) Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 2. b) Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid a. zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.
 3. c) Bij terug bezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder.
 4. d) De camper wordt door Verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank, volle gasfles, volle watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te bezorgen. Bij gebreke worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • vuilwatertank niet geledigd/schoon  €15
 • toiletcassette niet geledigd/schoon  €25
 • brandstof tank niet gevuld:  €25 + kosten brandstof

Bovenstaande kosten kunnen cumuleren.

 1. e) Voor vertrek en bij terugkomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de camper, alsmede de daartoe behorende inventaris volgens een inname/uitgifte formulier welke door beide ondertekend dient te worden.

ARTIKEL 5  GEBRUIK VAN DE GEHUURDE CAMPER.

 1. a) Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de auto besturen. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.[rijbewijs B].
 2. b) De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.
 3. c) Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboek alsmede volgens de aanwijzingen zoals die door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
 4. d) De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.
 5. e) Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 6. f) Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
 7. g) Het is niet toegestaan in de camper te roken of huisdieren mee te nemen in de camper. Bij overtreding hiervan wordt minimaal 500 euro in rekening gebracht, en verrekend met de borg. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten ter vervanging van inventaris of kilometer overschrijding zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder contant ter hand stellen.
 8. h) Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Verhuurder kunnen worden geschaad.
 9. i) Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van Verhuurder.
 10. j) Harder dan 110 km per uur te rijden met onze campers. Voertuig is uitgerust met een GPS Track and Trace systeem voor controle.
 11. k) Het (aan)slepen of geven van starthulp via startkabels aan een ander voertuig. Er kan schade ontstaan aan de elektronica van de kampeerauto.
 12. l) Rijden tijdens storm, hagel, sneeuw of ander uitzonderlijk weer. Indien men tijdens hierboven genoemde weersomstandigheden wordt overvallen, dient men de eerste veilige parkeermogelijkheid te benutten.
 13. m) Te overnachten op parkeerplaatsen, tankstations en/of restaurants gelegen langs snelwegen of andere drukke wegen en plaatsen. Overnachten buiten de officiële camper plaatsen en campings, alleen indien u in gezelschap van andere camperaars staat, die daar ook van plan zijn te overnachten. Bij de minste twijfel dient u een veilige plaats te zoeken om te overnachten. Verhuurder kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de keuze van uw overnachtingsplaats en de eventuele gevolgen daarvan.
 14. n) Indien huurder in het wild kampeert (niet op een officiële camping of bekende kampeerautoplaats vermeld in de door verhuurder verstrekte gidsen) is het niet toegestaan om de kampeerauto onbeheerd achter te laten. Ook niet voor een korte periode. Op een officiële kampeerautoplaats dient u een half uur voor zonsondergang weer terug te zijn bij de kampeerauto. Indien u om wat voor redenen dan ook niet s’nachts in de kampeerauto kunt of wilt overnachten, dan dient u verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. Kampeerauto dient in dat geval op een bewaakt of niet voor derden toegankelijk en afgesloten terrein te worden gestald.
 15. o) Indien de luifel in gebruik is, is het nooit toegestaan om bij de kampeerauto weg te gaan. Ook niet voor een zeer korte periode. Luifel mag nooit worden gebruikt bij harde wind of windvlagen. Er kan behoorlijke schade aan de kampeerauto en luifel ontstaan. Indien overtreding van bovenstaande regels en/of schade wordt geconstateerd, dan zal de waarborgsom worden ingehouden en eventuele meer-schade op de huurder worden verhaald.

ARTIKEL 6  ONDERHOUD, REPARATIE, OVERIGE KOSTEN.

 1. a) Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf.
 2. b) Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, boetes etc.
 3. c) Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van €100 of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn. Wel dient u nota’s hiervan te kunnen overleggen.
 4. d) Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder. Wanneer de kosten van een door verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt huurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 5. e) Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota.
 6. f) De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door Verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
 7. g) Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
 8. h) Per week zijn 1500 kilometers vrij, daarboven wordt € 0,20 per kilometer in rekening gebracht.

ARTIKEL 7  SCHADE AAN DE GEHUURDE CAMPER.

Verhuurder garandeert dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. Reeds aanwezige schade wordt bij de overdracht besproken en schriftelijk vastgelegd.

 1. a) Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
 2. b) Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 3. c) Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 4. d) Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
 5. e) Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 6. f) De camper is voor pech onderweg (in europa) verzekerd.

ARTIKEL 8  WA-VERZEKERING.

De huurder dient zelf WA verzekerd te zijn, voor schade aan derden, schade aan de camper, door schuld van de huurder veroorzaakt.

ARTIKEL 9  CASCODEKKING.

Verhuurder verklaart dat de auto tegen cascoschades is gedekt. Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:

 • Een eigen risico van €1000 per gebeurtenis, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij. Bij ruitschade altijd een eigen risico van €150.
 • Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 • Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden geacht de auto naar behoren te besturen.
 • Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.
 • Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type auto voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.
 • Schade ontstaan, anders dan door aanrijding veroorzaakt, aan de camper. Deze schade kan dikwijls op uw reisverzekering verhaald worden.

ARTIKEL 10  SCHADE VAN DE HUURDER.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk; de huurder wordt geacht hiervoor een eigen reisverzekering af te sluiten.

Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

 • Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 • Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 • Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 • Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

ARTIKEL 11  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER.

 1. a) In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 2. b) Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 3. c) Ten last van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die voor verhuurder het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

 

versie 201502 Deze versie komt in plaats van alle voorgaande versies.